Ważne: ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych. Dowiedz się więcej »
wiem, zamknij...
top
menu menu menu menu menu menu menu

Slowacja

Polsko – Słowacki Fundusz Stypendialny to inicjatywa Konsula Honorowego Republiki Słowackiej we Wrocławiu i Fundacji Edukacji Międzynarodowej.

Fundusz Stypendialny Celem Funduszu jest wspieranie utalentowanych, młodych Polaków i Słowaków zainteresowanych poznaniem kultury i języka drugiego kraju. Działania Funduszu realizowane są na podstawie porozumienia zawartego w lutym 2010 pomiędzy Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej a FEM. Inicjatywę poparł Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce. Wszystkie informacje dotyczące działań Funduszu publikowane są na stronie www: www.fem.org.pl/psfs.

Stypendium jest przyznawane studentom (każdego stopnia studiów – licencjat, magisterium lub doktorat) wszystkich typów uczelni wyższych oraz absolwentom szkół średnich z obu krajów. Zakres terytorialny działania Funduszu ograniczony jest w Polsce do województw dolnośląskiego i lubuskiego, a w Słowacji dotyczy całego kraju. Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia naukowe i artystyczne związane z krajem sąsiadów (Słowacją lub Polską), na realizację badań naukowych w różnych dziedzinach w kraju sąsiadów oraz działania społeczne popularyzujące wiedzę o kulturze i dorobku kraju sąsiedniego i zmierzające do zacieśnienia kontaktów pomiędzy oboma narodami. W ramach konkursu stypendialnego można starać się o stypendia naukowe lub artystyczne. Dodatkowym warunkiem (wynikającym z Regulaminu) jest stałe zameldowanie kandydata ubiegającego się o stypendium na terenie województwa dolnośląskiego lub lubuskiego oraz studiowanie na 1, 2 lub 3 stopniu studiów wyższych na uczelni w Polsce. Organem sprawującym nadzór nad Funduszem i przyznającym stypendia jest Komisja ds. Funduszu Polsko – Słowackiego, w skład której wchodzi 2 członków delegowanych przez Konsulat oraz 2 członków delegowanych przez FEM. Szczegółowe zasady, kryteria przyznawania stypendiów i procedura rozpatrywania wniosków stypendialnych określane są co roku i podawane do publicznej wiadomości. O stypendium można starać się także w trakcie roku akademickiego zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie.

Jeśli są Państwo zainteresowani finansowym wsparciem Polsko-Słowackiego Funduszu Stypendialnego wpłat należy dokonywać na poniższy rachunek:

Bank Zachodni WBK SA, V O/Wrocław
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Numer konta: 82 1090 1522 0000 0001 0169 3092
Dopisek: Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny


Informacji udziela Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej we Wrocławiu:
tel. 71 78 50 369
email: konsulat@slowacji.wroclaw.pl


© 2008-2013